اگر می خواهید خوشبخت باشیدزندگی را به یک هدف گره بزنیدنه به آدم ها و اشیاء ...

سعادت يعني افتخار به گذشته و تلاش براي حال و اميد به آينده .آلبرت انیشتین

نحوه افكار و انديشه هاي انسان به گونه اي است كه امكان دارد تنها خواندن يك كتاب، پايه انديشه ها و افكار او را بر مبناي جديد يا در مسير خاص قرار دهد و چه بسا ممكن است كتابي، مسير سرنوشت ميليونها انسان را در جاده مخصوصي بيندازد .آلبرت انیشتین

در مسیر کشف، هوش، نقش زیادی ایفا نمی‌کند. جهشی در هشیاری ایجاد می‌شود که می‌توانید آن را شم و شهود یا آرزو نام نهید؛ آن گاه راهکار، خود به خود به سوی شما می‌آید و نمی‌دانید چگونه یا چرا.آلبرت انیشتین